STARŠI

OŠ Preska

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane, OPB

Veronika Bečan — biologija, naravoslovje, spoznavanje narave, jutranje varstvo

Tatjana Bizant — razredni pouk

Nika Berčič – Terčon — likovna vzgoja, likovno snovanje

Nada Črne — angleščina, knjižnica

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja, zbor

Irena Erjavec — športna vzgoja, dodatna športna vzgoja, izbrani šport, Šport za sprostitev

Romana Frankovič — TIT

Romana Furlan — angleščina

Andreja Geiger — razredni pouk

Maja Globočnik — OPB, angleščina RS

Marta Graj — zgodovina, DKE

Tatjana Gulič — računalnikar

Mitja Hočevar — matematika, računalništvo, računalnikar

Mateja Jelen — razredni pouk

Mojca Jamnik — OPB

Alenka Jenko — razredni pouk

Hermina Knific — razredni pouk, OPB

Bojana Kržič — razredni pouk

Urša Koritnik — razredni pouk

Tanja Košir — učna pomoč

Mira Kuzma — psihologinja

Lidija Lavrič — šolska pedagoginja

Zdenka Luštrik — razredni pouk

Uroš Medar — matematika, fizika, logika,

Janja Nartnik — nemščina, knjižnica

Marija Oblak — matematika, OPB

Jože Omerzu — športna vzgoja

Peter Operman — športna vzgoja, dodatna športna vzgoja, OPB

Jerca Pavlič — slovenščina

Barbara Pesjak — matematika, fizika,

Vilma Pegan — OPB

Martina Potočnik — razredni pouk

Nina Poljanšek — kemija, biologija

Lidija Primc — OPB

Nataša Razpet — slovenščina

Franci Špenko— laborant

Marta Štrukelj — geografija, spoznavanje družbe, OPB

Tanja Štrukelj — razredni pouk

Manica Tušek —  angleščina RS, druga strokovna sodelavka v 1. razredu

Mojca Urbas — francoščina

Barbara Vasle — vzgojiteljica, OPB

Katja Varl — angleščina, OPB

Darinka Verovšek — športna vzgoja, šport za zdravje, ples, OPB

Tina Veselinovič — slovenščina

 

UČITELJI NA POŠ TOPOL

Simona Jarc — vodja šole, naravoslovni predmeti, OPB

Vasja Avsec — gospodinjstvo

Ana Barle — OPB, druga strokovna sodelavka v 1. razredu

Nika Berčič-Terčon – likovna umetnost, Likovno snovanje

Nevenka Črnko — razredni pouk

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja

Danijel Dolinar — slovenščina

Romana Frankovič — TIT

Mitja Hočevar — matematika, računalnikar

Ksenja Kos — učna pomoč

Polona Kožlakar — razredni pouk

Peter Operman —Šport, izbirni predmet

Darja Šinko — GEO, ZGO

Tina Trobec — angleščina

Manica Tušek —  angleščina RS

 

UČITELJI NA POŠ SORA

Suzana Rožanc — vodja šole, vzgojiteljica, OPZ

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja

Tatjana Gulič  računalnikar

Željka  Medak — razredni pouk

Marija Oblak — NIP računalništvo

Nasta Čuk — OPB

Jana Lesica — razredni pouk

Ana Pirc  — razredni pouk

Kos Petra razredni pouk

Vilma Polak — razredni pouk

Darja Šinko – OPB

Erika Trampuš — učna pomoč

Manica Tušek —  angleščina RS

Mojca Urbas — NIP francoščina

Katja Varl — angleščina RS

Jana Žerovnik — dodatna strokovna pomoč

PREDMETNA STOPNJA

Priimek in ime Dan Ura
AVSEC Vasja torek 11.55 – 12.40
BEČAN Veronika sreda 8.20 – 9.05
BERČIČ-TERČON Nika sreda 10.15 – 11.00
ČRNE Nada sreda 10.15 – 11.00
DOLENC Pavel ponedeljek 10.15 – 11.00
ERJAVEC Irena ponedeljek 11.55 – 12.40
FRANKOVIĆ Romana petek 8.20 – 9.05
FURLAN  Romana torek 11.55 – 12.40
GRAJ Marta torek 10.15 – 11.00
HOČEVAR Mitja sreda 9.10 – 9.55
MEDAR Uroš torek 10.15 – 11.00
NARTNIK Janja ponedeljek 9.10 – 9.55
OBLAK Marija petek 10.15 – 11.00
OMERZU Jože ponedeljek 10.15 – 11.00
OPERMAN Peter četrtek 11.55 – 12.40
PAVLIČ Jerca sreda 9.10 – 9.55
PESJAK Barbara četrtek 10.15 – 11.00
POLJANŠEK Nina torek 11.55 – 12.40
RAZPET Nataša sreda 11.55 – 12.40
ŠTRUKELJ Marta sreda 10.15 – 11.00
URBAS Mojca ponedeljek 9.10 – 9.55
VARL Katja petek 9.10 – 9.55
VESELINOVIČ Tina ponedeljek 10.15 – 11.00
VEROVŠEK Darinka sreda 11.55 – 12.40

 

RAZREDNA STOPNJA

Priimek in ime Dan Ura
BIZANT Tatjana torek 8.20 – 9.05
GEIGER Andreja torek 9.10 – 9.55
GLOBOČNIK Maja torek 10.15 – 11.00
JAMNIK Mojca sreda 11.55 – 12.40
JELEN Mateja ponedeljek 7.30 – 8.15
JENKO Alenka ponedeljek 11.55 – 12.40
KNIFIC Hermina sreda 8.20 – 9.05
KORITNIK Urša četrtek 11.55 – 12.40
KRŽIČ Bojana ponedeljek 10.15 – 11.00
LUŠTRIK Zdenka torek 11.55 – 12.40
PEGAN Vilma četrtek 16.00 – 16.30
POTOČNIK Martina sreda 9.10 – 9.55
PRIMC Lidija po dogovoru
ŠTRUKELJ Tanja sreda 11.55 – 12.40
TUŠEK Manica petek 11.55 – 12.40
VASLE Barbara po dogovoru

 

POŠ SORA

Priimek in ime Dan Ura
KOS Petra
Petek 8.50 – 9.35
ROŽANC Suzana Po dogovoru
LESICA Jana Ponedeljek 8.50 – 9.35
PIRC Ana Torek 12.30 – 13.15
POLAK Vilma Četrtek 8.00 – 8.45
MEDAK Željka Četrtek 8.50 – 9.35
ŠINKO Darja Po dogovoru
ČUK Nasta Po dogovoru

 

 POŠ TOPOL

Dopoldanske po dogovoru, popoldanske pa vsak drugi torek v mesecu od 16.00-17.00.

 

 

 

 

V šolski kuhinji pripravljamo hrano za učence, zaposlene in po potrebi tudi za zunanje abonente. Pripravljamo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice. Na voljo je tudi sadna malica. Želimo si, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno. Šolsko prehrano vodi in organizira Vasja Avsec .

ZAJTRK nudimo učencem od 1. do 5. razreda (le v matični šoli v Preski), ki prihajajo v šolo zgodaj zjutraj in so prijavljeni v jutranje varstvo. Jutranje varstvo poteka od 6.15 do 8.15, učenci zajtrkujejo ob 7.10.

MALICA je organizirana za vse učence in poteka med glavnim odmorom od 9.55 do 10.15.

KOSILO nudimo vsem prijavljenim učencem. Vsi učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje od 11.50 do 16.45, se morajo obvezno naročiti na kosilo (razen v posebej dogovorjenih izjemnih primerih ). Kosijo lahko med 12.15 in 14.15.

POPOLDANSKA MALICA je na voljo od 14.30 in jo priporočamo učencem, ki v podaljšanem bivanju ostajajo še po 15.00.

 

ODJAVE OBROKOV

V primeru bolezni ali druge odsotnosti starši obroke otroka odjavijo preko portala LO.POLIS z uporabniškim imenom in geslom svojega otroka ali, če nimate dostopa do spleta, od 7.00 do 9.00 pokličete v računovodstvo šole na telefon 01 3629 966.

 

OBRAČUN ŠOLSKE PREHRANE PRI ODJAVI OBROKOV

Vse obroke, ki jih nudi šola, obračunamo po veljavnem ceniku.

Prijavljen učenec redno prejema vse obroke, na katere je naročen celo šolsko leto oz. do takrat, ko oddate obrazec PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO (sprememba med šolskim letom).

Odjava obrokov do 9.00 zjutraj za isti dan (nepravočasna odjava) se plača, (nesubvencionirane plačajo starši, subvencionirane pa MIZŠ, ker je hrana že naročena), odjava obrokov do 9.00 zjutraj za drugi dan oz. kasnejše dni (pravočasna odjava) pa se v celoti upošteva. Nepravočasno odjavljen ali neprevzet (kosilo) obrok se obračuna v celoti.

OBČASNO KOSILO

Nudimo tudi občasna kosila. Na občasna kosila učence naročijo starši samo preko spletne strani naše šole »Prijava na občasno kosilo« najkasneje do ponedeljka zjutraj do 8.30 za tekoči teden. Vsa prijavljena občasna kosila bodo obračunana po veljavnem ceniku.

Med šolskim letom lahko otroka prijavite ali odjavite na oz. od katerega koli obroka. To storite z ustreznim obrazcem PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO oz. PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO. Obrazca najdete na naši spletni strani ali v računovodstvu, kjer ga tudi oddate, in velja z naslednjim dnem, če je oddan do 9.00 zjutraj.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik oziroma strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

STROŠKE PREHRANE je potrebno poravnati do roka, določenega na položnici. Starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno službo.

SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA ZA UČENCE

Še vedno je priznana brezplačna malica učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.  Od 1. 1. 2016 pa pripada subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do    36 %.

Podatke o upravičencih do subvencije malice in kosila pridobi šola sama, zato staršem ni potrebno ničesar vlagati (starši samo preverijo, ali je upoštevana subvencija na položnici).

CENIK STORITEV (ZA UČENCE) V ŠOLSKEM LETU 2019/20:

Vrsta storitve

Cena v EUR brez DDV

Uporabnik

zajtrk

0,50

učenci

malica

0,80

učenci

kosilo 1.–3. razred

2,85

učenci

kosilo 4.–6. razred

3,00

učenci

kosilo 7.–9. razred

3,25

učenci

občasno kosilo

3,25

učenci

popoldanska malica

0,70

učenci

malica

1,30

zaposleni

kosilo

4,00

zaposleni

športni oddelek

7,00

učenci

ključ za garderobno omarico

4,20

učenci

izposoja športne opreme –
drsalke – cena na dan

1,50

učenci

izposoja športne opreme –
tekaške smuči – cena na dan

2,00

učenci

poškodovana oz. izgubljena brezkontaktna kartica (ključek) za kosilo

3,00

učenci

bidon za vodo

10,00

učenci

Izpisi iz evidenc uradnih listin (spričeval …)

8,00

 

 UPORABA TELOVADNICE IN OSTALIH PROSTOROV ŠOLE:

Učenci šole, športna društva z udeleženci do 18. leta in upokojenci oz. njihove zveze ali društva

4,75 ( ena ura)

uporabniki

MALA TELOVADNICA: Učenci šole, športna društva z udeleženci do 18. leta in upokojenci oz. njihove zveze ali društva

2,38 ( ena ura)

uporabniki

Študentje in športna društva z udeleženci nad 19 let

10,46 ( ena ura)

uporabniki

Športna društva z rekreativci in ostala društva iz občine Medvode

19,00 ( ena ura)

uporabniki

MALA TELOVADNICA: Športna društva z rekreativci in ostala društva iz Občine Medvode

7,13 ( ena ura)

uporabniki

Najemniki, ki niso iz občine Medvode

23,76 ( ena ura)

uporabniki

Uporaba šolske avle ali učilnice

0,08 ( m2)

uporabniki

Najem avle ali učilnic je brezplačen za dejavnost, ki vključujejo osnovnošolske otroke in nimajo pridobitvenega značaja.

0

 

  • Šolski koledar – 1. del (pdf)
  • Šolski koledar – 2. del (pdf)
  • Informacija glede počitnic v šolskem letu 2018/19 (pdf)

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

6. razred

29. november 2019
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

5. maj 2020
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

7. maj 2020
Matematika

11. maj 2020
Tuji jezik

8. junij 2020
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 8. do 10. junija 2020
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

16. junija 2020
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2020
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

2. september 2019
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

29 november 2019
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

12. februar 2020
Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

5. maj 2020
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

7. maj 2020
Matematika

11. maj 2020
Tretji predmet

1. junij 2020
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 1. do 3. junija 2020
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

9. junija 2020
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2020
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Šolska svetovalna služba se ukvarja s poklicnim usmerjanjem učencev, z regresiranjem prehrane, s svetovalnim delom in z dodatno strokovno pomočjo učencem s posebnimi potrebami.

 

Šolska pedagoginja Lidija Lavrič se ukvarja s poklicnim usmerjanjem učencev, skrbi za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, skrbi za vpis in izpis učencev od 2. do 9. razreda, vodi postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja za učence, ki se prešolajo iz tujine, oblikuje oddelke šestega razreda, ukvarja se z regresiranjem letovanj, zimovanj, nudi pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami, težavami na učnem, osebnostnem in vedenjskem področju, izvaja dodatno strokovno pomoč, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami in z odločbo o usmeritvi, skrbi za organizacijo nivojskega pouka v šoli, za prehajanje učencev med ravnmi zahtevnosti, vodi in izvaja projekte. Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.

 

Šolska psihologinja Mira Kuzma poleg svetovalnega dela, vodi sprejem šolskih novincev, je koordinatorka raziskovalnih dejavnosti na šoli, vodi postopek za pridobitev Zoisove štipendije, vodi testiranja učencev, izvaja individualno in skupinsko pomoč, namenjeno zlasti učencem razredne stopnje z zmernimi učnimi, vedenjskimi ali čustvenimi težavami in nadarjenim učencem, ter dodatno strokovno pomoč, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami in imajo odločbo o usmeritvi. Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.

 

Dodatna strokovna pomoč:

Ksenja Kos — dodatna strokovna pomoč

Barbara Kavčnik — dodatna strokovna pomoč

Tanja Košir — dodatna strokovna pomoč

Erika Trampuš — dodatna strokovna pomoč

Edita Zahirović — dodatna strokovna pomoč

Jana Žerovnik — dodatna strokovna pomoč

Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.