O ŠOLI

Kontaktni podatki
Znak šole:
znak
 
Naslov:
OSNOVNA ŠOLA PRESKA
Preška cesta 22
1215 Medvode
Spletna stran:
Elektronska pošta:
Davčna številka: 34416170
Podračun:  01271-6030669252
Šifra dejavnosti: 85.200
Matična številka: 5084334
Ravnatelj:
Primož Jurman, univ. dipl. soc.
Elektronska pošta: primoz.jurman@guest.arnes.si
Telefon:  01/ 362 99 60
Pomočnik ravnatelja:
Jože Omerzu
Elektronska pošta: joze.omerzu@guest.arnes.si
Telefon: 01/ 362 99 64
PODRUŽNICI:
Podružnična OŠ SORA, Sora 1B, 1215 Medvode
Elektronska pošta: ps.sora@guest.arnes.si
Tel: 01 36 11 144
pedagoška vodja: Suzana Rožanc
Podružnična OŠ TOPOL, Topol 17, 1215 Medvode
Elektronska pošta: ps.topol@guest.arnes.si
Tel: 01/36 11 186
pedagoška vodja: Simona Jarc
URADNE URE TAJNIŠTVO:
DAN od do
ponedeljek 8.30 12.00
torek 8.30 12.00
sreda 8.30 12.00
četrtek 8.30 12.00
petek 8.30 12.00
Poslovna sekretarka:
Nuša Omejc
Elektronska pošta: nusa.omejc@guest.arnes.si
Telefon: 01/ 362 99 60
Faks: 01/ 362 99 79
URADNE URE RAČUNOVODSTVO:
DAN od do
ponedeljek 8.30 12.00
torek 8.30 12.00
sreda 8.30 12.00
četrtek 8.30 12.00
petek 8.30 12.00
Računovodkinja:
Marjana Koložvari
Telefon: 01/ 362 99 65
Obračun položnic:
Vida Peternelj
Telefon: 01/362 99 66
Elektronska pošta: vida.peternelj@guest.arnes.si
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Pedagoginja:
Lidija Lavrič
Telefon: 01/362 99 73
Elektronska pošta: lidija.lavric@guest.arnes.si
Psihologinja:
Mira Kuzma
Telefon: 01/362 99 67
Elektronska pošta: mira.kuzma@guest.arnes.si
KNJIŽNICA
Knjižničarka:
Janja Nartnik
Telefon: 01/362 99 68
Elektronska pošta: janja.nartnik@guest.arnes.si
KUHINJA
Vodja šolske prehrane:
Vasja Avsec
Telefon: 01/362 99 72
Elektronska pošta: avsec.vasja@guest.arnes.si
Kuhar:
Čarman Andrej
Telefon: 01/ 362 99 70
ZBORNICA
Telefon: 01/362 99 75
Učitelji na OŠ Preska

OŠ Preska 

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane, OPB

Veronika Bečan — biologija, naravoslovje, spoznavanje narave, jutranje varstvo

Tatjana Bizant — razredni pouk

Nada Črne — angleščina, knjižnica

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja, zbor

Irena Erjavec — športna vzgoja, dodatna športna vzgoja, OPB, NIP šport, izbrani šport

Romana Frankovič — TIT

Romana Furlan — angleščina

Andreja Geiger — razredni pouk

Maja Globočnik — OPB, angleščina RS

Marta Graj — razredni pouk, angleščina RS

Tatjana Gulič — fizika, matematika, računalništvo, računalnikar

Zlata Jamnik — OPB

Alenka Jenko — razredni pouk

Mateja Jenko Medar — razredni pouk

Anica Keber — zgodovina, etika in družba, OPB

Hermina Knific — razredni pouk, OPB

Ksenja Kos — učna pomoč

Bojana Kržič — razredni pouk

Urša Koritnik — razredni pouk

Tanja Košir — učna pomoč

Mira Kuzma — psihologinja

Lidija Lavrič — šolska pedagoginja

Zdenka Luštrik — razredni pouk

Uroš Medar –  matematika, OPB

Janja Nartnik — nemščina, knjižnica

Marija Oblak — matematika, OPB

Jože Omerzu — športna vzgoja

Peter Operman — športna vzgoja, dodatna športna vzgoja, OPB

Mateja Osredkar — slovenščina

Jerca Pavlič — slovenščina

Vilma Pegan — razredni pouk

Martina Potočnik — razredni pouk

Katja Planinšek  — matematika, fizika, OPB

Nina Poljanšek — kemija, matematika, OPB

Nataša Razpet — slovenščina

Metka Starman — angleščina in slovenščina

Franci Špenko— laborant

Simona Špik — vzojiteljica, OPB

Marta Štrukelj — geografija, spoznavanje družbe, OPB

Tanja Štrukelj — razredni pouk

Nika Berčič – Terčon — likovna vzgoja, likovno snovanje

Mojca Urbas — francoščina

Barbara Vasle — vzgojiteljica, OPB

Katja Varl — angleščina, OPB

Darinka Verovšek — športna vzgoja, šport za zdravje, ples, OPB

 

UČITELJI NA POŠ TOPOL

Simona Jarc — vodja šole, naravoslovni predmeti, OPB

Vasja Avsec — gospodinjstvo,

Nika Berčič-Terčon – likovna umetnost, Likovno snovanje

Nevenka Črnko — razredni pouk

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja

Marta Graj – razredni pouk, angleščina RS, NIP angleščina

Tatjana Gulič – računalništvo

Polona Kožlakar — razredni pouk

Peter Operman —Šport, izbirni predmet

Metka Starman — slovenščina, DiE, angleščina

Miran Strgar — TIT, matematika, OPB

Darja Šinko — GEO, ZGO

Nika Berčič-Terčon — LUM, LS

Metka Starman — angleščina in slovenščina

 

UČITELJI NA POŠ SORA

Suzana Rožanc — vodja šole, vzgojiteljica

Vasja Avsec — gospodinjstvo, vodja šolske prehrane

Ana Barle — razredni pouk

Pavel Dolenc — glasbena vzgoja, zbor

Marta Graj — razredni pouk, angleščina RS

Tatjana Gulič  računalnikar

Željka  Medak — razredni pouk

Marija Oblak — NIP računalništvo

Darja Šinko —  OPB

Nasta Kopač — OPB

Jana Lesica — razredni pouk, vodja šola

Anamari Posel Iljevec —  razredni pouk

Vilma Polak — razredni pouk

Darja Šinko – OPB

Erika Trampuš — učna pomoč

Mojca Urbas — francoščina

Katja Varl –— angleščina

Katja Varl — angleščina RS

Jana Žerovnik — OPB, dodatna strokovna pomoč

 

Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna služba se ukvarja s poklicnim usmerjanjem učencev, z regresiranjem prehrane, s svetovalnim delom in z dodatno strokovno pomočjo učencem s posebnimi potrebami.

 

Šolska pedagoginja Lidija Lavrič se ukvarja s poklicnim usmerjanjem učencev, skrbi za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, skrbi za vpis in izpis učencev od 2. do 9. razreda, vodi postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja za učence, ki se prešolajo iz tujine, oblikuje oddelke šestega razreda, ukvarja se z regresiranjem letovanj, zimovanj, nudi pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami, težavami na učnem, osebnostnem in vedenjskem področju, izvaja dodatno strokovno pomoč, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami in z odločbo o usmeritvi, skrbi za organizacijo nivojskega pouka v šoli, za prehajanje učencev med ravnmi zahtevnosti, vodi in izvaja projekte. Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.

 

Šolska psihologinja Mira Kuzma poleg svetovalnega dela, vodi sprejem šolskih novincev, je koordinatorka raziskovalnih dejavnosti na šoli, vodi postopek za pridobitev Zoisove štipendije, vodi testiranja učencev, izvaja individualno in skupinsko pomoč, namenjeno zlasti učencem razredne stopnje z zmernimi učnimi, vedenjskimi ali čustvenimi težavami in nadarjenim učencem, ter dodatno strokovno pomoč, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami in imajo odločbo o usmeritvi. Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.

 

Dodatna strokovna pomoč:

Ksenja Kos — dodatna strokovna pomoč

Tanja Košir — dodatna strokovna pomoč

Alenka Martinčić — dodatna strokovna pomoč

Jana Žerovnik — dodatna strokovna pomoč

Govorilne ure za starše so po predhodnem dogovoru.

Šolski koledar za leto 2018/19
Šolski koledar – 1. del (pdf)

Šolski koledar – 2. del (pdf)

Informacija glede počitnic v šolskem letu 2018/19 (pdf)


 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

6. razred

7. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

9. maj 2019
Matematika

13. maj 2019
Tuji jezik

6. junij 2019
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 10. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

17. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

3. september 2018
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

13. februar 2019
Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

7. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

9. maj 2019
Matematika

13. maj 2019
Likovna umetnost

3. junij 2019
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. do 5. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

14. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Katalog informacij javnega značaja

Prva objava: 1. 11. 2007

Zadnji popravek: 11. 11. 2018

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Osnovna šola Preska
Preška cesta 22
1215 Medvode
Tel: 01 36 29 960
E-mail:  o-preska.lj@guest.arnes.si
TR: 01271-6030669252
DŠ: 34416170

Odgovorna oseba:

Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj

Jože Omerzu, pomočnik ravnatelja

PODRUŽNICI:

Podružnična OŠ SORA, Sora 1B, 1215 Medvode
E-mail:  ps.sora@guest.arnes
Tel: 01 36 11 144, pedagoška vodja: Suzana Rožanc

Podružnična enota OŠ TOPOL, Topol 17, 1215 Medvode
E-mail:  ps.topol@guest.arnes.si
Tel: 01 36 11 186, pedagoška vodja: Simona Jarc

 

USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Medvode.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Svet šole vodi predsednica Tatjana Gulič, namestnica predsednice Rožič Saša.
Predstavniki šole: Gulič Tatjana, Jenko Alenka, Kržič Bojana, Kopač Nasta, Zadnikar Simona
Predstavniki staršev: Malenšek Saša, Mlinar Tomi, Omejc Aleš
Prestavniki Občine Medvode. Rožič Saša, Štrukelj Boštjan, Trampuš Matejko

Sestava sveta staršev za leto 2018/19

Katalog je dostopen:
– na spletnem naslovu: http://www.os-preska.si
– v tajništvu šole od 7. do 14. ure

 

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

Podatki o organizaciji zavoda

Osnovna šola Preska, Medvode, izvaja program osnovne šole po veljavnih predpisih in sprejetih letnih programih dela.
Poleg matične šole imamo še dve podružnični šoli: POŠ Topol in POŠ Sora.

Strokovni organi zavoda:
Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole
Razredni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega razreda
Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka
Razredniki: razredniki posameznih oddelkov

Organigram organizacije šole

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna in pristojna oseba:
Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnatelj
Tel: 01 36 29 960

e-naslov: ravnatelj@o-preska.lj.mss.edus.si

Povezava na državni register predpisov z delovnega področja šole:

http://zakonodaja.gov.si/ (negospodarske dejavnosti)

Seznam sprejetih dokumentov:

Vzgojni načrt OŠ Preska, ki je bil sprejet na seji Sveta šole dne 1. 6. 2009.

 

Programi: Letni delovni načrt OŠ Preska s podružnicama za leto 2018/19

Poročilo o delu šole: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18

 

Poročilo o delovanju šolskega sklada: Poročilo o delu upravnega odbora šolske sklada

 

Državni predpisi: povezava na državni register predpisov

 

Do informacij javnega značaja Osnovne šole Preska, ki niso objavljene na spletni strani http://www.os-preska.si, je možen dostop v fizični obliki v tajništvu šole vsak delovni dan med 7. in 14. uro.

 

Povezava na urad Javnega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/